Kinderopvang

Over ik OOK!

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ik-ook.nu, zoals deze beschikbaar is gesteld door ikOOK!. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ikOOK! is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te her gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ikOOK!.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ikOOK! te mogen claimen of te veronderstellen.

ikOOK! streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

Wanneer ikOOK! links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ikOOK! worden aanbevolen. ikOOK! aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ikOOK! niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ik-ook.nu op deze pagina.

Aanmelding middels de website of via mails 

Mocht u willen mailen naar ikOOK! of uw kind willen aanmelden middels deze website dan verklaart u hierbij in te stemmen met het privacy policy van ikOOK!. Indien u het hele privacy policy wilt lezen de klikt u hier.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om:

  • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
  • Uw bevindingen te e-mailen naar info@ik-ook.nu.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen.
  • Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Vermeld minimaal een e-mailadres of telefoonnummer in de betreffende mail.
  • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost.
  • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
  • U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van ikOOK! vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

U mag het volgende van ons verwachten:

  • Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
  • Wij sturen u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op.

Meer...