Kinderopvang

Over ik OOK!

Klachtenprocedure

Het is voor u maar ook voor ikOOK! belangrijk dat we allemaal tevreden zijn. We gaan er natuurlijk niet van uit, maar het kan gebeuren dat u het een keer niet helemaal eens bent met de gang van zaken. Wanneer er klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding, materialen, hygiëne enz. kunt u zich wenden tot de groepsleiding. Als de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de locatiemanager, te bereiken via info@ik-ook.nu of via telefoonnummer 040-4100155.  
Uw klacht moet schriftelijk worden ingediend. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken. Dit kunt u  opvragen bij de locatiemanager. Deze zal uw klacht binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigen. Hierna zal er een afspraak worden gemaakt om de klacht te bespreken met als doel tot een oplossing te komen. Hoewel wij het wenselijk vinden dat u eerst de interne klachtenprocedure doorloopt, is dit niet noodzakelijk. U kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Via de website van de geschillencommissie kunt u contact met hen opnemen.
Tevens kunt u zich wenden tot de oudercommissie van de betreffende locatie.

Elk jaar maakt ikOOK! een Jaarverslag klachten. Hierin worden de klachten, van ouders en oudercommissies, en de klachtenprocedure beschreven. ikOOK! beschrijft zijn interne klachtenprocedure in het volgende document Intern klachtreglement januari 2016.

 

Meer...